Doorgaan naar inhoud

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

 

 • Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 2 - Toepasselijkheid
 • Artikel 3 - Het aanbod
 • Artikel 4 - Levering
 • Artikel 5 - Aanvaarding en reclamaties
 • Artikel 6 - Aansprakelijkheid
 • Artikel 7 - Overmacht
 • Artikel 8 - Intellectuele eigendom
 • Artikel 9 - Betaling
 • Artikel 10 - Toepasselijk recht en forumkeuze

 

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

LivingLux® BV

Tevens h.o.d.n. WoonIndoor

Tevens h.o.d.n. WoonOutdoor

Oude Stationsstraat 19A

5591 JH Heeze

www.livinglux.eu

www.livinglux.shop

info@livinglux.eu

 

K.v.K.nummer:   73054747

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en/of diensten van welke aard ook van LivingLux® BV of van een van haar handelsnamen, en alle met LivingLux® BV samenwerkende en aan haar gelieerde ondernemingen.
 1. De opdrachtnemer of verkoper wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als LivingLux® BV, terwijl de wederpartij opdrachtgever of koper is.
 1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met LivingLux® BV overeengekomen te worden.
 1. De tekst van deze Algemene Voorwaarden worden bij het verstrekken van de offerte(s) aan wederpartij beschikbaar gesteld. Indien de wederpartij deze Algemene Voorwaarden niet heeft ontvangen, is het de wederpartij zijn/haar verantwoordelijkheid om kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden, welke tevens beschikbaar zijn middels onze webpagina www.livinglux.eu.

 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijzen als het tijdstip van levering van de goederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsaanbiedingen zijn te allen tijde exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 1. Bindende overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding, respectievelijk bevestiging, van de opdracht en/of order door LivingLux® BV dan wel indien er daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht van de wederpartij. De opdrachtbevestiging wordt, behoudens schriftelijk tegenbericht van de wederpartij voor de daadwerkelijke levering, geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.
 1. Na het versturen van de opdrachtbevestiging gemaakte (aanvullende) afspraken of wijzigingen, evenals afspraken of toezeggingen door het personeel van LivingLux® BV, binden haar slechts indien zij schriftelijk door LivingLux® BV zijn bevestigd.
 1. LivingLux® BV behoudt zich het recht voor bestellingen en/of opdrachten en/of orders zonder opgaaf van redenen te weigeren. LivingLux® BV wordt daardoor niet schadeplichtig.
 1. Indien de wederpartij aan LivingLux® BV gegevens, tekeningen etc. verstrekt, mag LivingLux® BV uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren. Voor overige fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in prijscouranten en bij (vrijblijvende) offertes en/of orderbevestigingen is LivingLux® BV niet aansprakelijk.

 

Artikel 4 - Levering

 1. De leveringstermijn is vastgesteld op de voorwaarde dat de omstandigheden hetzelfde blijven als ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst en schept uitdrukkelijk geen fatale termijn. De levertijd wordt door LivingLux® BV dus bij benadering vastgesteld.
 1. De levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen etc. in het bezit zijn van LivingLux® BV, de eventueel overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
 1. In geval van vertraging van de levering doordat de omstandigheden zich wijzigen, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. LivingLux® BV zal de wederpartij tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden noch om schadevergoeding te vorderen.
 1. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van LivingLux® BV kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra haar planning dit toelaat.
 1. Door LivingLux® BV op maat geleverde bestellingen en/of zaken worden door haar nimmer teruggenomen. In dat geval draagt de wederpartij het volledige risico en zullen de goederen door LivingLux® BV nimmer worden teruggenomen, tenzij zij anders beslist.
 1. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door LivingLux® BV wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van LivingLux® BV kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra haar planning dit toelaat. 
 1. LivingLux® BV behoudt zich het recht voor om goederen welke geleverd door fabrikant en/of toeleverancier aan LivingLux® BV, binnen 30 dagen na ontvangst door LivingLux® BV te leveren en/of te factureren aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de goederen binnen 30 dagen na ontvangst bij LivingLux® BV niet kan of wil aannemen, bijvoorbeeld vanwege (bouw)vertragingen en/of uitgestelde werkzaamheden welke benodigd zijn om onze overeengekomen opdracht uit te voeren, behoudt LivingLux® BV zich het recht voor om de opdracht tot een maximum van 95% van het overeengekomen totaalbedrag te factureren. De resterende 5% blijft achterstallig totdat LivingLux® BV de goederen heeft geinstalleerd en het project heeft afgerond.

 2. Als er sprake is van extra (opslag)kosten, verhoogde (montage)prijzen of enigerlei andere kostenvermeerderingen welke voortkomen uit de opschorting van werkzaamheden door opdrachtgever, zullen deze kosten worden doorbelast aan de opdrachtgever. Indien de opschorting langer duurt dan 6 maanden en artikel 4.7 in werking treed, zullen de bijkomende
  opslagkosten tot ontbindingsdatum worden doorbelast aan opdrachtgever.

 3. LivingLux® BV behoudt zich het recht voor om goederen welke geleverd door fabrikant en/of toeleverancier aan LivingLux® BV, binnen 30 dagen na gereedmelding fabrikant en/of ontvangst door LivingLux® BV te leveren en/of te factureren aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de goederen binnen 30 dagen na gereedmelding fabrikant en/of ontvangst bij
  LivingLux® BV niet kan of wil aannemen, bijvoorbeeld vanwege onvoorziene omstandigheden, juridische geschillen met de eindgebruiker, (bouw)vertragingen en/of uitgestelde werkzaamheden, welke benodigd zijn om onze overeengekomen opdracht uit te voeren, behoudt LivingLux® BV zich het recht voor om de opdracht tot een maximum van 95% van het overeengekomen totaalbedrag te factureren. De resterende 5% blijft achterstallig totdat LivingLux® BV de goederen heeft geïnstalleerd en het project heeft afgerond.

 

Artikel 5 - Aanvaarding en reclamaties

 1. De controle op aard, kwaliteit en conditie van het geleverde berust bij de wederpartij. Indien niet terstond na ontvangst wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend.
 1. Reclamaties over eventuele manco’s of beschadigingen moeten, teneinde geldig te zijn, door de wederpartij op het ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld worden.
 1. Kwaliteitsreclamaties of afwijkingen van de specificaties worden door LivingLux® BV slechts in behandeling genomen indien zij LivingLux® BV rechtstreeks, binnen 3 dagen na levering van het geleverde of ontdekking van het gebrek, schriftelijk hebben bereikt via aangetekende post of via email aan info@livinglux.eu, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
 1. Reclamaties over facturen dienen op straffe van verval van recht, schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 dagen na verzenddatum der facturen. De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als zij niet binnen 5 dagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij LivingLux® BV heeft gereclameerd.
 1. De wederpartij heeft geen recht meer op (kwaliteits-)reclamaties wanneer de door hem/haar gekochte zaken welke voor hem/haar worden vervaardigd, op enige wijze door wederpartij worden aangepast, (technisch of elektronisch) worden bewerkt of worden beschadigd, dan wel worden doorgeleverd of overgedragen aan derden.
 1. Reclamaties geven de wederpartij geen enkel recht om zijn/haar betaling deels of geheel op te schorten, terwijl enige vorm van verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 1. Indien de reclamatie gegrond is, zal LivingLux® BV te zijner keuze, hetzij de zaken ter plaatse vervangen, hetzij na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken vervangen, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is LivingLux® BV niet verplicht, noch kan LivingLux® BV hiertoe verplicht worden. Immateriële schade en schade geleden door derden en/of andere schade, dan wel directe vermogensschade wordt nimmer vergoed.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

 1. Behoudens expliciet schriftelijk overeengekomen garanties dan wel door LivingLux® BV verstrekte garantiebewijzen, verleent LivingLux® BV geen andere garanties dan de eventuele garantie welke zij van haar leveranciers/fabrikanten ontvangt en welke garanties ook overdraagbaar zijn.
 1. LivingLux® BV aanvaardt aansprakelijkheid voor de door wederpartij geleden schade die het gevolg is van een aan LivingLux® BV toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering.
 1. LivingLux® BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de ondergeschikten van LivingLux® BV en/of van door haar ingeschakelde derden.
 1. Indien de verzekeraar van LivingLux® BV om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 7.500,00.
 1. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: bedrijfsschade waaronder stagnatieschade wordt inbegrepen, gederfde winst en opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, alsook schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen. Deze opsomming is uitdrukkelijk niet-limitatief.
 1. De termijn waarbinnen LivingLux® BV tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van één jaar nadat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.
 1. De wederpartij vrijwaart LivingLux® BV voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door de wederpartij geleverde producten en/of materialen. Voor zover het door de wederpartij niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat LivingLux® BV jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de wederpartij zich LivingLux® BV voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.

 

Artikel 7 - Overmacht

 

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van LivingLux® BV opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LivingLux® BV niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 1. Indien LivingLux® BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is LivingLux® BV gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betreffende een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomt en die niet aan LivingLux® BV zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere, maar niet uitsluitend, zijn begrepen: niet- of niet-tijdige, dan wel niet-behoorlijke levering aan Verkoper door diens toeleveranciers althans een faillissement daarvan, niet, niet-tijdige, dan wel niet behoorlijke levering door LivingLux® BV als gevolg van milieurampen, oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, weersomstandigheden, computerstoringen, storingen in of gebreken aan informatiesystemen van LivingLux® BV of diens toeleveranciers, gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden en in- en uitvoerbeperkingen.

 

Artikel 8 - Intellectuele eigendom

 1. Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom uit c.q. van de door LivingLux® BV geleverde zaken te verwijderen, te wijzigen dan wel te verbergen.
 1. Alle rechten van het intellectuele eigendom op door LivingLux® BV aan de wederpartij geleverde zaken, daaronder begrepen tekeningen, beschrijvingen, reclamemateriaal etc. blijven te allen tijde eigendom van LivingLux® BV en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van LivingLux® BV niet worden vermenigvuldigd, gepubliceerd, dan wel op enige andere wijze aan derden worden vrijgesteld.

 

Artikel 9 - Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen dan weergegeven op de offerte, dient betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening en in Nederlandse valuta tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere valuta overeenkomen tot effectieve betaling waarvan koper alsdan gehouden is. LivingLux® BV kan zonder opgaaf van reden een kredietbeperkingstoeslag berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen verlangen. De betalingstermijn is te allen tijde een fatale termijn.
 1. Indien een factuur niet conform de overeengekomen betalingsvoorwaarden is voldaan, is de wederpartij, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van LivingLux® BV aan de wederpartij, direct en volledig opeisbaar. Dit is ook zo als de wederpartij failliet is gegaan, in surseance van betaling verkeert, als beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, als de vennootschap van de wederpartij wordt ontbonden en/of geliquideerd, maar ook als de wederpartij onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 1. De wederpartij is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand, of minimaal gelijk aan de wettelijke handelsrente indien deze hoger is. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand als een volledige maand.
 1. Door de wederpartij gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die de wederpartij er aan geeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
 1. Indien LivingLux® BV derhalve door het verzuim van de wederpartij genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag. Indien het betalingsverzuim wordt veroorzaakt door een rechtspersoon, komen tevens ook alle kosten voor een faillissementsaanvraag voor rekening van de wederpartij en bedragen de buitengerechtelijke incassokosten eveneens ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 1.500,00.
 1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de wederpartij verplicht op verzoek van LivingLux® BV een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de wederpartij hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt zij direct in verzuim. LivingLux® BV heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen.
 1. Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op LivingLux® BV te verrekenen met vorderingen van LivingLux® BV op de wederpartij, is nadrukkelijk uitgesloten. De wederpartij verklaart zich er voorts mee bekend dat LivingLux® BV gerechtigd is vorderingen op de wederpartij van haar en haar werkmaatschappijen te verrekenen met vorderingen van de wederpartij op haar en haar werkmaatschappijen, ofschoon de wederpartij en die betreffende werkmaatschappij van de wederpartij niet over en weer elkaar schuldeiser en schuldenaar zijn.

 

Artikel 10 - Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten die LivingLux® BV sluit.
 1. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de statutaire vestigingsplaats van LivingLux® BV neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. LivingLux® BV mag naar keuze van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig per 01 Januari 2022